Obchodné podmienky boli naposledy aktualizované 22.02.2022

1. Úvod

Tieto podmienky sa vzťahujú na túto webovú stránku a na transakcie súvisiace s našimi produktmi a službami. Môžete byť viazaní ďalšími zmluvami súvisiacimi s vaším vzťahom s nami alebo akýmikoľvek produktmi alebo službami, ktoré od nás dostanete. Ak sú niektoré ustanovenia dodatočných zmlúv v rozpore s akýmikoľvek ustanoveniami týchto podmienok, ustanovenia týchto dodatočných zmlúv budú mať prednosť a budú mať prednosť.

2. Viazanosť

Registráciou, prístupom alebo iným používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami a podmienkami uvedenými nižšie. Samotné používanie tejto webovej stránky znamená znalosť a prijatie týchto podmienok. V niektorých konkrétnych prípadoch vás môžeme požiadať aj o výslovný súhlas.

3. Elektronická komunikácia

Používaním tejto webovej stránky alebo komunikáciou s nami elektronickými prostriedkami súhlasíte a beriete na vedomie, že s vami môžeme komunikovať elektronicky na našej webovej stránke alebo zaslaním e-mailu, ktorý vám pošleme, a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú poskytnúť vám elektronicky splniť akúkoľvek zákonnú požiadavku, vrátane, ale nie výlučne, požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.

4. Duševné vlastníctvo

My alebo naši poskytovatelia licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na webovej stránke a údaje, informácie a iné zdroje zobrazené alebo prístupné na webovej lokalite.

4.1 Všetky práva sú vyhradené

Pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak, nezískavate licenciu ani žiadne iné právo podľa autorských práv, ochrannej známky, patentu ani iných práv duševného vlastníctva. To znamená, že nebudete používať, kopírovať, reprodukovať, predvádzať, zobrazovať, distribuovať, vkladať do akéhokoľvek elektronického média, meniť, spätne analyzovať, dekompilovať, prenášať, sťahovať, prenášať, speňažovať, predávať, uvádzať na trh alebo komercializovať žiadne zdroje na tejto webovej lokalite. v akejkoľvek forme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou a len vtedy, ak je to stanovené inak v predpisoch kogentného zákona (ako je právo citovať).

5. Newsletter

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete náš newsletter posielať v elektronickej forme iným, ktorí by mohli mať záujem navštíviť našu webovú stránku.

6. Vlastníctvo tretích strán

Naša webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy alebo iné odkazy na webové stránky iných strán. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránok iných strán, na ktoré sa odkazuje z tejto webovej stránky. Produkty alebo služby ponúkané inými webovými stránkami podliehajú platným zmluvným podmienkam týchto tretích strán. Názory vyjadrené alebo materiály, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach, nemusíme nevyhnutne zdieľať alebo podporovať.

Nebudeme zodpovední za žiadne postupy ochrany osobných údajov ani obsah týchto stránok. Všetky riziká spojené s používaním týchto webových stránok a akýmikoľvek súvisiacimi službami tretích strán znášate vy. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom, akokoľvek spôsobené, vyplývajúce z vášho sprístupnenia osobných údajov tretím stranám.

7. Zodpovedné používanie

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s tým, že ju budete používať iba na účely, na ktoré sú určené a ako to povoľujú tieto Podmienky, akékoľvek ďalšie zmluvy s nami a príslušné zákony, predpisy a všeobecne akceptované online postupy a priemyselné smernice. Nesmiete používať našu webovú stránku ani služby na používanie, zverejňovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva zo škodlivého počítačového softvéru (alebo je s ním prepojený); používať údaje zhromaždené z našej webovej stránky na akúkoľvek priamu marketingovú aktivitu alebo vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.

Zapájanie sa do akejkoľvek činnosti, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo ktorá zasahuje do výkonu, dostupnosti alebo prístupnosti webovej stránky, je prísne zakázané.

8. Podanie nápadu

Neodosielajte žiadne nápady, vynálezy, autorské diela alebo iné informácie, ktoré možno považovať za vaše duševné vlastníctvo a ktoré by ste nám chceli prezentovať, pokiaľ sme predtým nepodpísali dohodu týkajúcu sa duševného vlastníctva alebo zmluvu o mlčanlivosti. Ak nám ho prezradíte bez takejto písomnej dohody, udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukovanie, uchovávanie, prispôsobovanie, zverejňovanie, preklad a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách. .

9. Ukončenie používania

Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek upraviť alebo prerušiť prístup na webovú stránku alebo akúkoľvek službu na nej, dočasne alebo natrvalo. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek takúto úpravu, pozastavenie alebo prerušenie vášho prístupu alebo používania webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý ste na webovej lokalite zdieľali. Nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu ani inú platbu, a to ani v prípade, že sa natrvalo stratia určité funkcie, nastavenia a/alebo akýkoľvek obsah, na ktorý ste prispeli alebo na ktorý ste sa spoliehali. Nesmiete obchádzať ani obchádzať, ani sa pokúšať obchádzať či obchádzať žiadne opatrenia na obmedzenie prístupu na našej webovej stránke.

10. Záruky a zodpovednosť

Nič v tejto časti neobmedzuje ani nevylučuje žiadnu záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie by bolo nezákonné. Táto webová stránka a všetok obsah webovej stránky sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ a môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Výslovne odmietame všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, pokiaľ ide o dostupnosť, presnosť alebo úplnosť Obsahu. Neposkytujeme žiadnu záruku, že:

  • táto webová stránka alebo náš obsah bude spĺňať vaše požiadavky;
  • táto webová stránka bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bez chýb.

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ani nemá predstavovať právne, finančné alebo lekárske poradenstvo akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete radu, mali by ste sa poradiť s príslušným odborníkom.

Nasledujúce ustanovenia tejto časti sa budú uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a neobmedzia ani nevylúčia našu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti by bolo nezákonné alebo nezákonné. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za žiadne priame alebo nepriame škody (vrátane akýchkoľvek škôd za stratu zisku alebo príjmov, stratu alebo poškodenie údajov, softvéru alebo databázy alebo stratu alebo poškodenie majetku alebo údajov), ktoré vám alebo akejkoľvek tretej strany, vyplývajúce z vášho prístupu alebo používania našej webovej stránky.

Pokiaľ nie je v akejkoľvek dodatočnej zmluve výslovne uvedené inak, naša maximálna zodpovednosť voči vám za všetky škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s webovou stránkou alebo akýmikoľvek produktmi a službami predávanými alebo predávanými prostredníctvom webovej stránky, bez ohľadu na formu právneho konania, ktoré ukladá zodpovednosť ( či už na základe zmluvy, vlastného imania, nedbanlivosti, zamýšľaného konania, deliktu alebo inak) bude obmedzená na celkovú cenu, ktorú ste nám zaplatili za nákup takýchto produktov alebo služieb alebo za používanie webovej stránky. Takýto limit sa bude vzťahovať súhrnne na všetky vaše nároky, činnosti a príčiny konania akéhokoľvek druhu a povahy.

11. Súkromie

Na prístup k našej webovej lokalite a/alebo službám môže byť potrebné, aby ste v rámci procesu registrácie poskytli určité informácie o sebe. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú vždy presné, správne a aktuálne.

Vyvinuli sme zásady na riešenie akýchkoľvek obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ktoré môžete mať. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie.

12. Vývozné obmedzenia / dodržiavanie právnych predpisov

Prístup na webovú stránku z území alebo krajín, kde je obsah alebo nákup produktov alebo služieb predávaných na webovej stránke nezákonný, je zakázaný. Túto webovú stránku nesmiete používať v rozpore s exportnými zákonmi a predpismi Slovenska.

13. Zadanie

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť alebo zadať subdodávateľom žiadne zo svojich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, či už v celku alebo čiastočne, na žiadnu tretiu stranu. Akékoľvek údajné pridelenie v rozpore s touto sekciou bude neplatné.

14. Porušenie týchto podmienok

Bez toho, aby boli dotknuté naše ostatné práva podľa týchto Podmienok, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto Podmienky, môžeme prijať opatrenia, ktoré považujeme za vhodné na riešenie tohto porušenia, vrátane dočasného alebo trvalého pozastavenia vášho prístupu na webovú stránku, kontaktovania vášho poskytovateľa internetových služieb požiadať o zablokovanie vášho prístupu na webovú stránku a/alebo o začatie právneho konania proti vám.

15. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás odškodníte, budete brániť a chrániť nás pred všetkými nárokmi, záväzkami, škodami, stratami a výdavkami, ktoré súvisia s vaším porušením týchto podmienok a príslušných zákonov vrátane práv duševného vlastníctva a práv na ochranu súkromia. Bezodkladne nám uhradíte naše škody, straty, náklady a výdavky súvisiace alebo vyplývajúce z takýchto nárokov.

16. Vzdanie sa práva

Neuplatnenie ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto Zmluvných podmienkach a akejkoľvek Zmluve alebo neuplatnenie akejkoľvek možnosti ukončenia sa nebude vykladať ako vzdanie sa týchto ustanovení a nebude to mať vplyv na platnosť týchto Zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek Dohoda alebo akákoľvek jej časť alebo právo po nej vymáhať každé jedno ustanovenie.

17. Jazyk

Tieto Podmienky budú vykladané a vykladané výlučne v slovenskom jazyku. Všetky oznámenia a korešpondencia budú napísané výlučne v tomto jazyku.

18. Úplná dohoda

Tieto zmluvné podmienky spolu s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov a zásadami používania súborov cookie tvoria úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou QuantOn Solutions, o.c.p., as vo vzťahu k používaniu tejto webovej lokality.

19. Aktualizácia týchto Obchodných podmienok

Tieto Podmienky môžeme z času na čas aktualizovať. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať zmeny alebo aktualizácie týchto Zmluvných podmienok. Dátum uvedený na začiatku týchto Podmienok je posledným dátumom revízie. Zmeny týchto Podmienok nadobudnú účinnosť po zverejnení týchto zmien na tejto webovej stránke. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky po odoslaní zmien alebo aktualizácií sa bude považovať za oznámenie o vašom súhlase s dodržiavaním týchto Zmluvných podmienok a zaviazaní sa nimi.

20. Voľba práva a jurisdikcie

Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto Podmienok budú podliehať jurisdikcii súdov Slovenskej republiky. Ak súd alebo iný orgán zistí, že niektorá časť alebo ustanovenie týchto Podmienok je podľa platných právnych predpisov neplatná a/alebo nevymáhateľná, takáto časť alebo ustanovenie bude upravené, vymazané a/alebo vymáhané v maximálnom prípustnom rozsahu tak, aby uviesť do platnosti zámer týchto obchodných podmienok. Ostatné ustanovenia tým nebudú dotknuté.

21. Kontaktné údaje

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

V súvislosti s týmito podmienkami nás môžete kontaktovať napísaním alebo e-mailom na nasledujúcu adresu: info@quantonsolutions.com
Spoločnosť QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.
Rajská 7 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

22. Stiahnutie

Naše zmluvné podmienky si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.