OFFICE PRAHA
Václavské náměstí 9
110 00 Praha 1
Česká republika
info@quantonsolutions.com
+420 226 291 622

OFFICE BRATISLAVA
Rajská 7
811 08 Bratislava 1
Slovensko
info@quantonsolutions.com
+421 2/ 2086 2043

Poučenie o rizikách

Spoločnosť QuantOn Solutions o.c.p., a.s. je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi. QuantOn je investičná spoločnosť založená v roku 2015. Podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska, licencia ODT-9619/2016-1 a je členom Garančného fondu investícií, je registrovaným CTA, členom NFA , IČ: 0539231. Neslúži ako konkrétne investičné odporúčanie na nákup, poprípade predaj určitých finančných produktov. Investície, resp. investičná filozofia prezentovaná v tejto publikácii nie je vhodná pre každého investora. Pred vstupom do akejkoľvek transakcie musí potenciálny investor predovšetkým zvážiť vhodnosť, riziká a špecifiká konkrétneho investičného produktu. V rámci rozhodovacieho procesu by mala byť táto publikácia používaná v kombinácii s konkrétnym produktovým listom a ostatnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k danej investičnej službe (pokiaľ je dostupná). S investovaním a obchodovaním na finančných trhoch môže byť spojená vysoká rizikovosť. Jednotlivé druhy rizík sú uvedené a popísane v zverejnených Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti a tiež ďalších vnútorných predpisoch dostupných v sídle spoločnosti. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť , že návratnosť investovaných prostriedkov nie je zaručená. Výšku rizika ovplyvňuje zvolená investičná stratégia a doba trvania investície. Hodnota investície v čase sa mení v závislosti od aktuálnych trhových podmienok. Predchádzajúci vývoj výnosov investičných produktov nie je garanciou ich budúceho vývoja, ten sa môže v budúcnosti významnou mierou meniť v závislosti od rôznych faktorov.